POZVÁNKA NA SEMINÁR
Jedinečné riešenia - Oceľ 2018Seminár JEDINEČNÉ RIEŠENIA OCEĽ 2018
bude organizovaný podľa nasledujúceho časového rozpisu :

8:30 – 9:00 Registrácia
9:00 – 9:15 Úvodné slovo
9:15 – 9:35 Moje skúsenosti – domy a oceľ ( Ing. Arch. Ľubomír Závodný )
9:35 – 9:55 Oceľ – chladná zbraň racionalizácie ( Ing. Arch. Dušan Fischer )
9:55 – 10:20 Predpäté oceľové konštrukcie veľkých rozpätí a oceľové mosty ( Ing. Vladimír Janata CSc. )
10:20 – 10:40 Diskusia k prvému bloku
10:40 – 11:00 Prestávka s občerstvením
11:00 – 11:15 Oceľové konštrukcie sú konkurencie schopné aj z hľadiska požiarnej odolnosti ( Ing. Petr Kyzlík )
11:15 – 11:35 Oceľové konštrukcie sú konkurencie schopné aj z hľadiska požiarnej odolnosti II – prax a realizácie v SR ( Ing. Kamil Vargovský )
11:35 – 11:55 Antikorózna ochrana oceľových konštrukcií v sučasnosti a čo budúcnosť ? ( Ing. Renáta Hoblíková )
11:55 – 12:15 Diskusia k druhému bloku
12:15 – 13:15 Obed pre účastníkov seminára
13:15 – 13:35 Oceľová krajina (Mag. Arch. Peter Stec ArtD. )
13:35 – 13:55 Príbeh Slovenskej národnej galérie ( Ing. Arch. Pavol Paňák )
13:55 – 14:15 Posledný diskusný blok
14:15 – 14:25 Záverečné slovo
14:25 – 15:00 Občerstvenie pred odchodom

Moderuje : Ing. Arch. Ľubomír Závodný
Bude nám potešením, keď sa prihlásite na náš seminár a vyplníte nasledujúce údaje :

VAŠA PRIHLÁŠKA NA SEMINÁR - OCEĽ 2018

Týmto dávam súhlas, aby spoločnosť INGSTEEL, spol. s r.o., so sídlom: Tomášiková 17, Bratislava 820 09, IČO: 17 320 429 spracovávala osobne údaje uvedené v registračnom formulári účastníka konferencie vo svojom informačnom systéme na marketingové účely výhradne pre svoju potrebu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov"), a to v rozsahu poskytovaných osobných údajov uvedených v tomto formulári, ktorý vyplýva z účelu spracovania osobných údajov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na dobu 3 rokov od zberu týchto údajov. Súhlas je možné emailom, telefonicky alebo písomne na adresu sídla spoločnosti INGSTEEL, spol. s r.o. kedykoľvek odvolať a spoločnosť INGSTEEL, spol. s r.o. je povinná údaje zlikvidovať.  Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 uvedeného zákona. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.  

Každý účastník konferencie má právo k prístupu k poskytnutým osobným údajom, ako i ďalšie práva stanovené v zákone o ochrane osobných údajov. Spoločnosť INGSTEEL, spol. s r.o. zodpovedá za bezpečnosť údajov v informačnom systéme v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.