Environmentálna politika a udržateľnosť

 

EMAS Certifikát

ENVIRONMENTÁLNE VYHLÁSENIE

Spoločnosť INGSTEEL považuje trvalo udržateľnú politiku zlepšovania životného prostredia za jeden z prioritných cieľov.  Základným nástrojom riadenia a zabezpečenia environmentálneho prostredia je zavedenie a používanie systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015 a environmentálnej schémy EMAS.

Zásady environmentálnej politiky:

 1. Vybudovať, udržiavať a neustále zlepšovať environmentálny systém manažérstva v súlade s medzinárodnými normami.
 2. Dodržiavať aktuálne environmentálne právne normy, predpisy a iné požiadavky pri vykonávaní svojej činnosti.
 3. Pravidelne určovať a prehodnocovať dlhodobé a krátkodobé ciele spoločnosti v zmysle požiadaviek systému environmentálneho manažérstva.
 4. Znižovať a triediť objem produkovaného odpadu uprednostnením zhodnocovania pred zneškodňovaním.
 5. Chrániť životné prostredie znižovaním emisií do ovzdušia, znižovaním množstva znečisťujúcich látok do vôd a pôdy v procese výstavby, prevádzky a údržby.
 6. Orientovať rozvoj na také postupy a výrobky, ktoré znižujú negatívne environmentálne vplyvy.
 7. Podporovať efektívne využívanie surovín, materiálov a energií, a tým znižovať náklady.
 8. Umožniť zamestnancom bezplatné zhodnotenie nevratných obalov v domácnosti v súlade s platnou legislatívou.
 9. Vytvoriť podmienky pre separáciu odpadov vznikajúcich pri jednotlivých činnostiach spoločnosti.
 10. Vytvárať vhodné podmienky pri ochrane pôdy a podzemných vôd pri stavebnej činnosti.
 11. Prevenciou predchádzať znečisťovaniu životného prostredia a vzniku havárií.
 12. Modernizáciou strojného vybavenia znižovať emisie a negatívne vplyvy na životné prostredie.
 13. Pravidelnými školeniami zvyšovať environmentálnu uvedomelosť zamestnancov, ako aj pracovníkov subdodávateľských firiem.
 14. Aktívne prenášať princípy environmentálnej politiky spoločnosti INGSTEEL na  zmluvných partnerov už pri uzatváraní obchodných prípadov.

Základné strategické ciele uvedené v tomto vyhlásení sú užšie špecifikované v interných dokumentoch spoločnosti INGSTEEL a plnenie ich cieľov je záväzné pre všetkých zamestnancov, ako ja pracovníkov subdodávateľských organizácií.

Spoločnosť INGSTEEL zabezpečí, aby bola environmentálna politika a systém riadenia pochopený, zavedený a dodržiavaný na všetkých úrovniach našej organizácie, aby boli potrebné informácie, kritéria a ciele k dispozícií všetkým zainteresovaným stranám, najmä, nie však výlučne zamestnancom, dodávateľom, odberateľom a verejnosti. Akékoľvek podnety môže ktorákoľvek zainteresovaná strana odoslať na adresu: ingsteel@ingsteel.sk.

 

Ing. Ivan Bezák PhD.
generálny riaditeľ