Etický kódex

PREAMBULA

Etický kódex vychádza z firemných hodnôt a je súhrnom postojov a noriem správania, ktoré sa manažéri i zamestnanci zaväzujú dodržiavať. Dobré meno spoločnosti a oprávnená dôvera zo strany obchodných partnerov patria k najdôležitejším hodnotám spoločnosti. Všetci zamestnanci spoločnosti sú povinní konať v súlade s týmto etickým kódexom, zachovávať morálny štandard v obchodnom aj pracovnom správaní, vytvárať atmosféru vzájomnej dôvery a úcty.
Dodržiavanie zákonov a etických princípov v podnikaní vyžadujeme tiež od našich dodávateľov, nakoľko aj tí sú dôležitou súčasťou našich podnikateľských aktivít. Zároveň im však zaručujeme, že naše konanie bude voči ním vždy etické a v súlade so zákonom.
INGSTEEL je rodinná firma a veríme, že dôsledným dodržiavaním etických hodnôt budujeme nielen vlastnú firemnú kultúru, ale naše konanie napomáha aj vytváraniu celospoločenských hodnôt, ktoré budú prínosom aj pre budúce generácie.

PRINCÍPY

Vedenie spoločnosti

 • dbá, aby zamestnanci boli informovaní a poznali zámery a ciele spoločnosti,
 • venuje pozornosť odbornému a osobnému rastu svojich zamestnancov v súlade s potrebami spoločnosti,
 • zaväzuje sa vytvárať podmienky pre dôstojnú prácu a pracovné prostredie bez predsudkov,
 • netoleruje žiadnu formu obťažovania a diskriminácie,
 • podniká v súlade so zákonom, vzťahy s obchodnými partnermi zakladá na vzájomnej dôvere bez akéhokoľvek zvýhodňovania,
 • považuje všetky informácie o obchodných partneroch a obchodných podmienkach za dôverné.

Zamestnanec

 • nesie zodpovednosť za svoje konanie. Správa sa tak, aby neškodil svojim spolupracovníkom, nekomplikoval prácu a nebránil v iniciatíve,
 • je povinný chrániť informácie súvisiace s podnikateľskými aktivitami spoločnosti, ktoré sa považujú za dôverné,
 • vystupuje nielen ako súkromná osoba, ale aj ako reprezentant spoločnosti, preto aj mimo pracoviska musí dbať na jej dobré meno a ochraňovať jej záujmy,
 • dbá, aby jeho oblečenie a zovňajšok zodpovedal estetickým kritériám spoločnosti, dodržuje všeobecné platné normy spoločenského správania,
 • rešpektuje podnikateľské aktivity spoločnosti a svoje pracovné úsilie smeruje k dosiahnutiu vytýčených cieľov,
 • dodržiava platné predpisy v oblasti životného prostredia a svoju prácu vykonáva tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu a znečisťovaniu životného prostredia,
 • je povinný chrániť zverený majetok pred stratou, poškodením, zneužitím alebo zničením. V prípade, že hrozí nebezpečenstvo, je povinný podľa možností a schopností sa pokúsiť škode zabrániť, a ak to nie je v jeho silách, je povinný na túto skutočnosť upozorniť,
 • pre všetkých dodávateľov vytvára rovnaké obchodné podmienky a nepreferuje jedného dodávateľa pred druhým, neprijíma od dodávateľov žiadne finančné a vecné dary,
 • berie na vedomie, že etický kódex je vnútornou normou záväznou pre všetkých zamestnancov a potvrdzuje, že sa ním bude riadiť.

Dodávateľ

 • je povinný dodržiavať zákony, právne predpisy a etický kódex spoločnosti INGSTEEL,
 • je povinný chrániť všetky dôverné informácie ktoré mu boli poskytnuté nielen  o spoločnosti INGSTEEEL, ale aj o ďalších dodávateľoch a zákazníkoch,
 • je povinný dodržiavať právne predpisy o ochrane  hospodárskej súťaže a o pravidlách poctivého obchodného styku. Nebude organizovať, alebo sa iným spôsobom zapájať do aktivít, ktoré by viedli k manipulácií zákaziek, alebo k akejkoľvek forme vedúcej ku kartelovej dohode so svojimi konkurentmi,
 • zamestnancom spoločnosti INGSTEEL nebude ponúkať žiadne finančné, alebo iné odmeny s cieľom zabezpečiť pre seba akúkoľvek výhodu súvisiacu s činnosťou pre spoločnosť INGSTEEL,
 • nebude fakturovať práce, alebo služby, ktoré neboli vykonané v plnom rozsahu, alebo boli vykonané vadne,
 • je povinný zabezpečiť aby sa všetci jeho zamestnanci, ako aj zamestnanci jeho poddodávateľov nezúčastňovali na akejkoľvek diskriminácií, alebo inom neetickom konaní na pracoviskách spoločnosti INGSTEEL,
 • berie na vedomie, že etický kódex je vnútornou normou záväznou pre dodávateľov spoločnosti INGSTEEL.

Vedenie organizácie má záujem, aby všetky činnosti vykonávané v spoločnosti INGSTEEL boli v súlade s vyššie uvedeným etickým kódexom. Chceme podnikať čestne a transparentne a preto očakávame aktívnu súčinnosť zamestnancov a dodávateľov v podobe upozornení na konanie v rozpore s týmto etickým kódexom. Zároveň uisťujeme, že všetky podnety budú preverené v súlade s internými pravidlami, vrátane záruky na dôvernosť nahlasovateľa.

Vaše upozornenia a postrehy môžete odoslať na adresu ingsteel@ingsteel.sk.

Ing. Ivan Bezák, PhD.
generálny riaditeľ