Etický kódex

PREAMBULA

Etický kódex vychádza z firemných hodnôt a je súhrnom postojov a noriem správania, ktoré sa manažéri a zamestnanci zaväzujú dodržiavať. Dobré meno spoločnosti a oprávnená dôvera zo strany obchodných partnerov patria k dôležitým hodnotám spoločnosti. Všetci zamestnanci sú povinní konať v súlade s týmto etickým kódexom, zachovávať morálny štandard v obchodnom aj pracovnom správaní, vytvárať atmosféru vzájomnej dôvery a úcty.

Dodržiavanie zákonov a etických princípov v podnikaní vyžadujeme tiež od našich dodávateľov, nakoľko aj tí sú súčasťou našich podnikateľských aktivít. Zároveň im však zaručujeme, že naše konanie bude voči ním vždy etické a v súlade so zákonom.

INGSTEEL je rodinná firma a veríme, že dôsledným dodržiavaním etických hodnôt budujeme nielen vlastnú firemnú kultúru, ale naše konanie napomáha aj k vytváraniu celospoločenských hodnôt, ktoré budú prínosom pre budúce generácie.

PRINCÍPY

Vedenie spoločnosti

 • dodržiava všeobecné záväzné právne predpisy, najmä právne predpisy o ochrane hospodárskej súťaže a o pravidlách poctivého obchodného styku,
 • vzťahy s obchodnými partnermi zakladá na vzájomnej dôvere bez akéhokoľvek zvýhodňovania,
 • zaväzuje sa poskytovať bezpečné a trvalo udržateľné prostredie pre dôstojnú prácu, bez diskriminácie a predsudkov – vylučovania, alebo uprednostňovania na základe národnostného alebo sociálneho pôvodu, náboženského presvedčenia, politického názoru, sexuálnej orientácie alebo rodovej identity,
 • zaväzuje sa zabezpečiť rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí pri zamestnávaní, alebo výkone povolania,
 • umožňuje svojim zamestnancom organizovať sa, vstupovať do odborových zväzov a dať možnosť pre kolektívne vyjednávanie s vedením spoločnosti,
 • venuje pozornosť odbornému a osobnému rastu zamestnancov a dbá, aby boli informovaní o svojich právach v oblasti pracovného prostredia, bezpečnosti práce, pracovného času, miezd a benefitov,
 • netoleruje žiadnu formu obťažovania, diskriminácie, alebo zvýhodňovania,
 • dodržiava Všeobecnú deklaráciu ľudských práv podľa ktorej je otroctvo a obchodovanie s ľuďmi zakázané,
 • dodržiava zákaz detskej práce a to tak, aby minimálny vek zamestnancov nebol nižší ako vek v ktorom sa končí povinná školská dochádzka, v žiadnom prípade nie nižší ako 15 rokov,
 • zaväzuje sa udržať a neustále zlepšovať environmentálny systém manažérstva podľa normy ISO 14001:2015 a environmentálnej schémy EMAS.

Zamestnanec

 • správa sa tak, aby neškodil svojim spolupracovníkom, nekomplikoval prácu a nebránil v iniciatíve,
 • zaväzuje sa chrániť informácie súvisiace s podnikateľskými aktivitami spoločnosti, ktoré sa považujú za dôverné,
 • vystupuje nielen ako súkromná osoba, ale aj ako reprezentant spoločnosti, preto aj mimo pracoviska musí dbať na jej dobré meno a ochraňovať jej záujmy,
 • dodržiava platné predpisy v oblasti životného prostredia a svoju prácu vykonáva tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu a znečisťovaniu životného prostredia,
 • dodržiava platné predpisy v oblasti bezpečnosti práce a svoju prácu vykonáva tak, aby nedochádzalo k vlastnému ohrozeniu, alebo ohrozeniu ostatných zamestnancov
 • v prípade zistenia akejkoľvek skutočnosti, ktorá by mohla viesť k úrazu, ohrozeniu na živote, alebo znečisteniu životného prostredia postupuje v súlade s internými smernicami spoločnosti,
 • zaväzuje sa chrániť zverený majetok pred stratou, poškodením, zneužitím alebo zničením. V prípade, že hrozí nebezpečenstvo, je povinný podľa možností a schopností škode zabrániť, ak to nie je možné, je povinný na túto skutočnosť upozorniť nadriadeného,
 • pre všetkých dodávateľov vytvára rovnaké obchodné podmienky, nepreferuje jedného dodávateľa pred druhým, neprijíma od dodávateľov žiadne finančné alebo vecné dary,
 • berie na vedomie, že etický kódex je vnútornou normou záväznou pre všetkých zamestnancov a potvrdzuje, že sa ním bude riadiť.

Dodávateľ

 • je povinný dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, najmä právne predpisy o ochrane hospodárskej súťaže a o pravidlách poctivého obchodného styku,
 • nebude organizovať, alebo sa iným spôsobom zapájať do aktivít, ktoré by viedli k manipulácií zákaziek, alebo k akejkoľvek forme vedúcej ku kartelovej dohode so svojimi konkurentmi,
 • je povinný chrániť všetky dôverné informácie ktoré mu boli poskytnuté nielen  o spoločnosti INGSTEEEL, ale aj o ďalších dodávateľoch a zákazníkoch,
 • zamestnancom spoločnosti INGSTEEL nebude ponúkať žiadne finančné, alebo iné odmeny s cieľom zabezpečiť pre seba akúkoľvek výhodu súvisiacu s činnosťou pre spoločnosť INGSTEEL,
 • nebude fakturovať práce alebo služby, ktoré neboli vykonané v plnom rozsahu, alebo neboli vykonané správne, je povinný zabezpečiť aby sa všetci jeho zamestnanci, ako aj zamestnanci jeho poddodávateľov nezúčastňovali na akejkoľvek diskriminácií, alebo inom neetickom konaní na pracoviskách spoločnosti INGSTEEL,
 • je povinný dodržiavať Všeobecnú deklaráciu ľudských práv podľa ktorej je otroctvo a obchodovanie s ľuďmi zakázané,
 • je povinný dodržiavať zákaz detskej práce a to tak, aby minimálny vek zamestnancov nebol nižší ako vek v ktorom sa končí povinná školská dochádzka, v žiadnom prípade nie nižší ako 15 rokov,
 • zaväzuje sa udržať a neustále zlepšovať environmentálny systém manažérstva podľa normy ISO 14001:2015 a environmentálnej schémy EMAS.
 • berie na vedomie, že etický kódex je vnútornou normou záväznou pre dodávateľov spoločnosti INGSTEEL a potvrdzuje, že sa ním bude riadiť.

Vedenie organizácie má záujem, aby všetky činnosti vykonávané v spoločnosti INGSTEEL boli v súlade s vyššie uvedeným etickým kódexom. Chceme podnikať čestne a transparentne a preto očakávame aktívnu súčinnosť zamestnancov a dodávateľov v podobe upozornení na konanie v rozpore s týmto etickým kódexom. Zároveň uisťujeme, že všetky podnety budú preverené v súlade s internými pravidlami, vrátane záruky na dôvernosť nahlasovateľa.

Vaše upozornenia a postrehy môžete odoslať na adresu ingsteel@ingsteel.sk.

 

Ing. Ivan Bezák, PhD.
generálny riaditeľ