Politika spoločnosti

Spoločnosť INGSTEEL si plne uvedomuje svoju zodpovednosť a preto pri každej činnosti dbáme na ochranu životného prostredia a dodržiavanie etických princípov pri podnikaní. Inovatívnymi riešeniami a neustálym technickým rozvojom sa snažíme o vytváranie trvalých hodnôt tak, aby naše stavby boli prínosom pre celú spoločnosť a zanechali odkaz aj budúcim generáciám.

Základom pre trvalo udržateľnú politiku spoločnosti je aktívny prístup nielen vedenia spoločnosti, ale aj všetkých našich zamestnancov, ako aj zamestnancov našich dodávateľov, pri dodržiavaní nasledovných zásad:

  • Záleží nám na budúcnosti a preto uprednostňujeme postupy a výrobky, ktoré nezaťažujú životné prostredie. Znižujeme produkciu odpadu, zabezpečujeme jeho triedenie a uprednostňujeme zhodnocovanie odpadu pred zneškodňovaním. Preventívnymi opatreniami znižujeme tvorbu emisií a zabraňujeme možnému znečisteniu vôd a pôdy v každej fáze našej činnosti.
  • Podporujeme používanie dreva a ďalšie prírodné materiály zo zdrojov získaných udržateľným spôsobom, recyklovaných a znovu použitých materiálov.
  • Záleží nám na trvalo udržateľnom prostredí, pre dôstojnú prácu bez diskriminácie a predsudkov. Neakceptujeme žiadne vylučovanie, alebo uprednostňovanie na základe národnostného alebo sociálneho pôvodu, náboženského presvedčenia, politického názoru, sexuálnej orientácie alebo rodovej identity. Netolerujeme žiadnu formu obťažovania, diskriminácie alebo zvýhodňovania.
  • Hlásime sa k Všeobecnej deklarácií ľudských práv prijatej Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov. Aktívne podporujeme rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí pri zamestnaní, alebo výkone povolania.
  • Vzťahy s obchodnými partnermi zakladáme na vzájomnej dôvere. Dodržiavame zákony, právne predpisy a etické kódexy. Nezapájame sa do aktivít, ktoré by mohli viesť k porušeniu hospodárskej súťaže, alebo pravidiel poctivého obchodného styku.
  • Sme tu pre našich zákazníkov. Snažíme sa pochopiť ich potreby a ponúkať im tie najlepšie riešenia pre trvalo udržateľné stavby.
  • Pracujeme bezpečne, eticky a na prvý krát správne. Venujeme pozornosť odbornému a osobnému rastu zamestnancov. Informujeme ich o právach a zodpovednosti.
  • Vytvárame podmienky pre bezpečnú prácu s dôrazom na prevenciu zranení a poškodenia zdravia. Pravidelne vzdelávame pracovníkov s cieľom zvyšovať ich odbornosť a uvedomelosť v oblasti integrovaného manažérskeho systému s dôrazom na prevenciu  vedúcu k zníženiu počtu nezhôd, nehôd a bezpečnostných rizík.

Vedenie organizácie má záujem, aby všetky činnosti vykonávané v spoločnosti INGSTEEL boli v súlade s vyššie uvedenou politikou spoločnosti. Netolerujeme žiadnu formu diskriminácie, úplatkárstva alebo protisúťažného konania. Aktívna účasť zamestnancov a dodávateľov v podobe upozornení na nezhody, prípadne na etické správanie je vítaná.

Vaše upozornenia a postrehy môžete odoslať na adresu ingsteel@ingsteel.sk.

 

Ing. Ivan Bezák, PhD.
generálny riaditeľ