Politika spoločnosti

Spoločnosť INGSTEEL si plne uvedomuje svoju zodpovednosť a preto pri každej činnosti dbáme na ochranu životného prostredia a dodržiavanie etických princípov pri podnikaní. Inovatívnymi riešeniami a neustálym technickým rozvojom sa snažíme o vytváranie trvalých hodnôt tak, aby naše stavby boli prínosom pre celú spoločnosť a zanechali odkaz aj budúcim generáciám. Spoločnosť INGSTEEL si plne uvedomuje svoju zodpovednosť a preto pri každej činnosti dbáme na ochranu životného prostredia a dodržiavanie etických princípov pri podnikaní. Inovatívnymi riešeniami a neustálym technickým rozvojom sa snažíme o vytváranie trvalých hodnôt tak, aby naše stavby boli prínosom pre celú spoločnosť a zanechali odkaz aj budúcim generáciám.
Základom pre trvalo udržateľnú politiku spoločnosti je aktívny prístup nielen vedenia spoločnosti, ale aj všetkých našich zamestnancov, ako aj zamestnancov našich dodávateľov, pri dodržiavaní nasledovných  zásad:

  • Aktívne zapájanie všetkých zamestnancov, ako aj pracovníkov našich dodávateľov do integrovaného manažérskeho systému už pri uzatváraní obchodných prípadov.
  • Udržiavanie a neustále zlepšovanie integrovaného manažérskeho systému v súlade s medzinárodnými normami a prijatými cieľmi spoločnosti. Dodržiavanie právnych noriem a predpisov a pravidelné zapracovanie ich zmien do integrovaného manažérskeho systému.
  • Trvalé uspokojovanie požiadaviek našich zákazníkov: „Realizácia prác na prvýkrát správne“.
  • Pravidelné vzdelávanie pracovníkov s cieľom zvyšovať ich odbornosť a uvedomelosť v oblasti integrovaného manažérskeho systému s dôrazom na prevenciu  vedúcu k zníženiu počtu nezhôd, nehôd a bezpečnostných rizík.
  • Preventívnymi opatreniami zabraňovať znečisťovaniu životného prostredia. Orientovať sa na postupy a výrobky, ktoré znižujú environmentálne vplyvy. Znižovať produkovanie odpadu, zabezpečovať jeho triedenie. Uprednostňovať  zhodnocovanie odpadu pred zneškodňovaním.
  • Chrániť životné prostredie znižovaním emisií do ovzdušia, znižovaním množstva znečisťujúcich látok do vôd a pôdy v procese výroby, výstavby, prevádzky a údržby.
  •  Podpora používania dreva a ďalších prírodných materiálov zo zdrojov získaných udržateľným spôsobom, recyklovaných a znovupoužitých materiálov a recyklovateľnosť materiálov po skončení ich životnosti.
  • Vytváranie podmienok BOZP zo strany manažmentu organizácie na bezpečný výkon všetkých pracovníkov s dôrazom na prevenciu zranení a poškodenia zdravia.
  •  Eliminovať, alebo minimalizovať riziká súvisiace s bezpečnosťou a zdravím zamestnancov a umožniť zamestnancom odmietnuť výkon práce ohrozujúcej zdravie a bezpečnosť.
  • Vytváranie podmienok na spoločenské a etické správanie všetkých zamestnancov, ako aj subdodávateľov a dodávateľov materiálov v súlade s etickým kódexom spoločnosti.

Vedenie organizácie má záujem, aby všetky činnosti vykonávané v spoločnosti INGSTEEL boli v súlade s vyššie uvedenou politikou spoločnosti. Netolerujeme žiadnu formu diskriminácie, úplatkárstva alebo protisúťažného konania. Aktívna účasť zamestnancov a dodávateľov v podobe upozornení na nezhody, prípadne na etické správanie je vítaná.

Vaše upozornenia a postrehy môžete odoslať na adresu ingsteel@ingsteel.sk.

Ing. Ivan Bezák, PhD.
generálny riaditeľ