GDPR

INGSTEEL, spol. s r.o. kladie vysoký dôraz na ochranu osobných údajov a na uplatňovanie pravidiel a zásad vyplývajúcich najmä zo zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

V súvislosti s touto skutočnosťou Vás týmto informujeme o podstatných skutočnostiach týkajúcich sa spracovania osobných údajov a právami, ktoré k takémuto spracúvaniu patria.

V prípade akýchkoľvek otázok, alebo podnetov súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov, môžete kontaktovať našu spoločnosť prostredníctvom emailu gdpr@ingsteel.sk alebo telefonicky 00 421 2 4826 9111.