Profil spoločnosti

INGSTEEL je rodinná spoločnosť s 30-ročnými skúsenosťami, preverenými na tých najnáročnejších stavbách. Ponúkame komplexné služby od prípravy investičných zámerov, až po realizáciu stavieb „na kľúč“. Erudovaný tím našich zamestnancov a moderné strojné vybavenie nám umožňujú neustále zdokonaľovať technologické postupy, a tak skracovať dobu výstavby pri zachovaní nadštandardnej kvality realizovaných prác.

Slušnosť v podnikaní je pre nás nevyhnutná a je neodmysliteľnou súčasťou našej firemnej kultúry.

INGSTEEL vo svojom výrobnom programe ponúka:

Občianske stavby

Priemyselné stavby

Oceľové konštrukcie

Opláštenie budov

Výkonný manažment

Ing. Ivan Bezák, PhD.

Generálny riaditeľ

Ing. Ivan Bezák, PhD.

Generálny riaditeľ

(1980). Je absolventom Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a doktorandského štúdia na Katedre kovových a drevených konštrukcií v študijnom programe Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb. V oblasti oceľových konštrukcií mu bola udelená vedecká hodnosť PhD. Je členom IASS, Medzinárodnej organizácie pre škrupiny a priestorové konštrukcie, ako aj spoluautorom odborných článkov z oblasti moderných oceľových konštrukcií. V súčasnosti robí oponentské posudky a je členom komisií pre obhajoby diplomových prác. V spoločnosti INGSTEEL pôsobí od roku 2005 na viacerých odborných a manažérskych postoch. Od 02. novembra 2015 zastáva v spoločnosti funkciu generálneho riaditeľa.

Ing. Daša Slezáková

Finančná riaditeľka

Ing. Daša Slezáková

Finančná riaditeľka

(1984). V roku 2007 ukončila Ekonomickú univerzitu v Bratislave, fakultu podnikového manažmentu, odbor finančný manažment a účtovníctvo podniku. Do spoločnosti INGSTEEL nastúpila v roku 2003 ako účtovník a od júna 2008 začala vykonávať funkciu vedúcej oddelenia financií a controllingu. Od 1. januára 2009 pôsobí v spoločnosti INGSTEEL vo funkcii finančnej riaditeľky.

Ing. Viera Horváthová

Ekonomická riaditeľka

Ing. Viera Horváthová

Ekonomická riaditeľka

(1962) V roku 1985 ukončila Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, fakultu ekonomiky a riadenia výrobných odvetví, odbor ekonomiky priemyslu. Po štúdiu pracovala až do roku 1994 v š.p. STAVOINDUSTRIA v Bratislave a neskôr vo viacerých spoločnostiach v ekonomických funkciách. Do spoločnosti INGSTEEL, spol. s r. o. nastúpila v roku 2005 ako odborný ekonóm a v júni roku 2008 začala vykonávať funkciu vedúcej oddelenia ekonomiky a účtovníctva . Od 1. januára 2009 pôsobí v spoločnosti vo funkcii ekonomickej riaditeľky.

Ing. Juraj Škorvánek

Obchodný riaditeľ

Ing. Juraj Škorvánek

Obchodný riaditeľ

(1970). V roku 1993 ukončil štúdium na stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach a roku 1994 jednoročné štúdium „Podnikové hospodárstvo a manažment“. Od roku 1993 pôsobil na viacerých manažérskych postoch v spoločnosti VÁHOSTAV, v rokoch 1997 až 2001 ako člen predstavenstva a v rokoch 2001 až 2003 ako technicko-obchodný riaditeľ. V období 2002 až 2004 v Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore ako delegát za región Žilina a v rokoch 2003 až 2004 ako člen Technickej komisie v Zväze stavebných podnikateľov Slovenska. V spoločnosti INGSTEEL pôsobí vo funkcii obchodného riaditeľa od roku 2004.

Ing. Róbert Köppl

Riaditeľ divízie generálnych dodávok

Ing. Róbert Köppl

Riaditeľ divízie generálnych dodávok

(1969). Absolvoval stavebnú fakultu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Po ukončení štúdia pôsobil vo viacerých firmách na poste manažéra stavieb. Od roku 1998 pôsobil vo funkcii výrobno-technického riaditeľa v spoločnosti Chladiace veže Bohunice, s. r. o.. Do spoločnosti INGSTEEL nastúpil na post riaditeľa divízie pre generálne dodávky v roku 2006.

Ing. Branislav Filo

Riaditeľ divízie oceľových konštrukcií

Ing. Branislav Filo

Riaditeľ divízie oceľových konštrukcií

(1979). Je absolventom Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave Slovenskej technickej univerzity Bratislava v odbore výrobné technológie a tvárnenie materiálov. Po ukončení štúdia pôsobil v medzinárodnej spoločnosti ZINKPOWER MALACKY, s.r.o. v pozícii obchodného manažéra, vedúceho výroby a od roku 2010 ako jej konateľ. V spoločnosti INGSTEEL pôsobí vo funkcii riaditeľa divízie pre oceľové konštrukcie od 1. októbra 2017.

Ing. Michal Lavrinčík

Riaditeľ Divízie hliníkových konštrukcií

Ing. Michal Lavrinčík

Riaditeľ Divízie hliníkových konštrukcií

(1985). Absolvoval Stavebnú fakultu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, odbor nosné konštrukcie pozemných stavieb. V spoločnosti INGSTEEL pôsobí od roku 2010 na rôznych odborných a manažérskych postoch so špecializáciou na konštrukcie fasád. Od 1. marca 2017 zastáva funkciu riaditeľa divízie pre hliníkové konštrukcie.

Ing. Milan Lavrinčík

RIADITEĽ PRE STRATÉGIU A ROZVOJ HLINIKOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

Ing. Milan Lavrinčík

RIADITEĽ PRE STRATÉGIU A ROZVOJ HLINIKOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

(1960). Ukončil štúdium na stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v odbore IKDS. V oblasti stavebníctva pôsobí od roku 1984. V rokoch 1985 – 1993 pracoval ako projektant v spoločnosti VÍTKOVICE. Od roku 1993 pôsobil v spoločnosti Reynaers systems , s.r.o. vo funkcii obchodno-technického zástupcu. V spoločnosti INGSTEEL pôsobí od roku 1997. V súčasnej dobe zástava pozíciu riaditeľa pre stratégiu a rozvoj hliníkových konštrukcií.

Vážení zákazníci,
Vážení obchodní partneri

Každá stavba, ktorú sme v uplynulom období realizovali mohla vzniknúť len na základe vzájomnej kooperácie a profesionality všetkých partnerov.

Som hrdý na všetky spoločné diela a verím, že sme naplnili očakávania nielen investorov, ale aj ich budúcich užívateľov. Našou snahou bude aj naďalej sa zlepšovať a vždy ponúkať niečo nové a jedinečné.

Ing. IVAN BEZÁK, PhD.

Generálny riaditeľ

Ročná správa
2019

Etický kódex

INGSTEEL je rodinná firma a veríme, že dôsledným dodržiavaním etických hodnôt budujeme nielen vlastnú firemnú kultúru, ale naše konanie napomáha aj vytváraniu celospoločenských hodnôt, ktoré budú prínosom aj pre budúce generácie.

Čítať ďalej

Politika spoločnosti

Spoločnosť INGSTEEL si plne uvedomuje svoju zodpovednosť a preto pri každej činnosti dbáme na ochranu životného prostredia a dodržiavanie etických princípov pri podnikaní.

Čítať ďalej

Environmentálna politika a udržateľnosť

Spoločnosť INGSTEEL považuje trvalo udržateľnú politiku zlepšovania životného prostredia za jeden z prioritných cieľov.

Čítať ďalej